Đăng ký
39,5315
73,1388
1,1886
0,1422
2891,2901
2,4997
0,5481
10642,43


Tỷ giá tham khảo (**) - 73,1388
Tất cả các bid: 278 với số tiền 201761,07 WMZ;
82 với số tiền  5742151,86 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
2,33 168,00 7m,   -1,42%  72,1030
73,90 5 335,59 8m,   -1,28%  72,2001
468,65 33 929,56 5m,   -1,01%  72,3985
618,52 44 780,05 5m,   -1,01%  72,3987
766,38 55 485,07 6m,   -1,01%  72,3989
801,82 58 051,05 6m,   -1,01%  72,3991
2 975,64 215 434,26 6m,   -1,01%  72,3993
4 848,39 351 021,02 6m,   -1,01%  72,3995
6 897,37 499 367,52 13m,   -1,01%  72,3997
7 000,00 506 799,30 21m,   -1,01%  72,3999
500,00 36 200,00 21m,   -1,01%  72,4000
50,00 3 623,00 1h,   -0,93%  72,4600
500,00 36 244,55 81h,   -0,89%  72,4891
35,00 2 537,15 1h,   -0,89%  72,4900
2 258,19 163 718,78 104h,   -0,87%  72,5000
30,00 2 175,00 31h,   -0,87%  72,5000
100,00 7 250,00 4h,   -0,87%  72,5000
200,00 14 500,00 2h,   -0,87%  72,5000
200,00 14 500,00 44m,   -0,87%  72,5000
134,28 9 741,20 111h,   -0,81%  72,5439
653,00 47 384,16 105h,   -0,79%  72,5638
50,00 3 631,00 146h,   -0,71%  72,6200
150,00 10 900,00 7h,   -0,65%  72,6667
50,00 3 635,00 119h,   -0,60%  72,7000
250,00 18 187,48 102h,   -0,53%  72,7499
100,00 7 275,00 153h,   -0,53%  72,7500
100,00 7 280,00 98h,   -0,46%  72,8000
500,00 36 400,00 132h,   -0,46%  72,8000
2 000,00 145 780,00 163h,   -0,34%  72,8900
200,00 14 594,00 202h,   -0,23%  72,9700
2 000,00 145 994,00 163h,   -0,19%  72,9970
21,67 1 581,91 286h,   -0,19%  73,0000
846,07 61 763,11 83h,   -0,19%  73,0000
28,12 2 052,76 599h,   -0,19%  73,0000
0,13 9,49 518h,   -0,19%  73,0000
50,00 3 650,00 466h,   -0,19%  73,0000
320,00 23 360,00 462h,   -0,19%  73,0000
300,00 21 900,00 323h,   -0,19%  73,0000
100,00 7 300,00 317h,   -0,19%  73,0000
9,00 657,00 173h,   -0,19%  73,0000
1,00 73,00 210h,   -0,19%  73,0000
0,01 0,73 178h,   -0,19%  73,0000
422,00 30 806,00 125h,   -0,19%  73,0000
100,00 7 300,00 113h,   -0,19%  73,0000
20,00 1 461,80 2402h,   -0,07%  73,0900
45,00 3 294,00 80h,   +0,08%  73,2000
1 300,00 95 225,00 20h,   +0,15%  73,2500
10,91 800,04 41h,   +0,26%  73,3309
1,00 73,35 2466h,   +0,29%  73,3500
5,00 367,10 1572h,   +0,38%  73,4200
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
71,3935  -2,39%,   19m 90,17 6 437,55
71,3917  -2,39%,   13m 194,39 13 877,84
71,3903  -2,39%,   17m 112,06 8 000,00
71,3860  -2,40%,   22m 7 093,91 506 406,14
71,3859  -2,40%,   29m 686,41 49 000,00
71,3797  -2,41%,   1h 4 595,42 328 019,78
71,3720  -2,42%,   2m 28,82 2 056,94
71,3695  -2,42%,   42m 913,43 65 191,01
71,3328  -2,47%,   1m 11,66 831,74
71,3252  -2,48%,   5h 249,42 17 789,94
71,3198  -2,49%,   6h 2 076,64 148 105,64
71,3156  -2,49%,   4h 347,75 24 800,00
71,3099  -2,50%,   1h 1 381,28 98 499,00
71,3097  -2,50%,   34m 757,26 54 000,00
71,3094  -2,50%,   78h 701,17 50 000,00
71,3069  -2,50%,   48h 7,43 529,81
71,3069  -2,50%,   4h 6 289,71 448 500,00
71,3000  -2,51%,   4h 100,00 7 130,00
71,2999  -2,51%,   4h 2 103,79 150 000,00
71,1968  -2,66%,   34m 424,99 30 257,93
71,1964  -2,66%,   6h 63,99 4 555,86
71,1526  -2,72%,   66h 42,85 3 048,89
71,1447  -2,73%,   79h 53,62 3 814,78
71,1401  -2,73%,   7h 42,97 3 056,89
71,1389  -2,73%,   82h 1,44 102,44
71,1081  -2,78%,   289h 0,37 26,31
71,0938  -2,80%,   7h 70,40 5 005,00
71,0106  -2,91%,   81h 100,36 7 126,62
71,0032  -2,92%,   79h 60,11 4 268,00
71,0000  -2,92%,   5h 8 248,84 585 668,00
70,9994  -2,93%,   25h 401,13 28 479,99
70,9979  -2,93%,   7h 140,99 10 010,00
70,9964  -2,93%,   158h 109,09 7 745,00
70,9961  -2,93%,   146h 1 387,40 98 500,00
70,9680  -2,97%,   268h 250,00 17 742,00
70,9585  -2,98%,   273h 699,00 49 600,00
70,8571  -3,12%,   159h 560,00 39 680,00
70,7993  -3,20%,   52h 988,71 70 000,00
70,7896  -3,21%,   661h 416,05 29 452,00
70,7763  -3,23%,   518h 438,00 31 000,00
70,6429  -3,41%,   103h 0,56 39,56
70,6250  -3,44%,   600h 0,08 5,65
70,5872  -3,49%,   674h 4,07 287,29
70,5548  -3,53%,   702h 70,30 4 960,00
70,5500  -3,54%,   647h 1,00 70,55
70,5487  -3,54%,   53h 434,31 30 640,00
70,5387  -3,56%,   8h 6 379,48 450 000,00
70,5283  -3,57%,   707h 42,21 2 977,00
70,5100  -3,59%,   80h 30,00 2 115,30
70,5020  -3,61%,   103h 7 092,00 500 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.