Đăng ký
1,0005
62,6409
0,091
62,6096
1,0813
0,4766
0,091
3,4669


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0813
Tất cả các bid: 232 với số tiền 98482,39 WMZ;
337 với số tiền  144493,45 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
81,17 73,73 2h,   +1,81%  1,1009
143,14 130,03 6h,   +1,80%  1,1008
55,80 50,69 5h,   +1,80%  1,1008
20,00 18,17 6h,   +1,79%  1,1007
100,00 90,85 6h,   +1,79%  1,1007
500,00 454,30 8h,   +1,78%  1,1006
4 500,34 4 089,36 84h,   +1,78%  1,1005
6 570,07 5 970,81 9h,   +1,77%  1,1004
28 974,52 26 335,68 19m,   +1,75%  1,1002
1 100,00 1 000,00 3432h,   +1,73%  1,1000
2 200,00 2 000,00 3310h,   +1,73%  1,1000
0,11 0,10 527h,   +1,73%  1,1000
22,00 20,00 242h,   +1,73%  1,1000
22,00 20,00 242h,   +1,73%  1,1000
0,11 0,10 105h,   +1,73%  1,1000
22,00 20,00 21h,   +1,73%  1,1000
22,00 20,00 21h,   +1,73%  1,1000
1,21 1,10 5h,   +1,73%  1,1000
332,31 303,06 79h,   +1,41%  1,0965
1,60 1,46 2h,   +1,35%  1,0959
217,08 199,16 223h,   +0,80%  1,0900
1 000,00 920,00 3510h,   +0,53%  1,0870
438,62 404,08 79h,   +0,39%  1,0855
0,13 0,12 12330h,   +0,18%  1,0833
482,00 445,19 78h,   +0,13%  1,0827
3 103,80 2 866,86 17237h,   +0,12%  1,0826
5,78 5,34 43h,   +0,10%  1,0824
2 000,00 1 850,00 3510h,   -0,02%  1,0811
8,53 7,90 17250h,   -0,15%  1,0797
28,00 26,00 6428h,   -0,41%  1,0769
0,99 0,92 9864h,   -0,48%  1,0761
1 985,00 1 844,63 124h,   -0,48%  1,0761
10,00 9,30 9222h,   -0,55%  1,0753
542,71 505,10 57h,   -0,63%  1,0745
0,75 0,70 12795h,   -0,92%  1,0714
9,92 9,26 17254h,   -0,92%  1,0713
7 004,62 6 577,73 19h,   -1,52%  1,0649
5,00 4,70 9864h,   -1,62%  1,0638
644,58 606,12 22h,   -1,65%  1,0635
1 402,74 1 322,74 17429h,   -1,92%  1,0605
95,64 90,78 5564h,   -2,57%  1,0535
100,00 95,00 17090h,   -2,65%  1,0526
1,00 0,95 9864h,   -2,65%  1,0526
0,20 0,19 9864h,   -2,65%  1,0526
2 100,00 2 000,00 3459h,   -2,89%  1,0500
10,00 9,53 16004h,   -2,96%  1,0493
129,13 123,08 14816h,   -2,97%  1,0492
2,07 1,98 9864h,   -3,31%  1,0455
1,87 1,79 15872h,   -3,38%  1,0447
4,00 3,83 17190h,   -3,41%  1,0444
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,1159  +3,20%,   2h 14,63 13,11
1,1176  +3,36%,   2h 17,39 15,56
1,1176  +3,36%,   8h 12,73 11,39
1,1177  +3,37%,   7h 100,94 90,31
1,1185  +3,44%,   2h 120,33 107,58
1,1187  +3,46%,   8h 322,18 288,00
1,1270  +4,23%,   22h 11,27 10,00
1,1283  +4,35%,   6h 14,25 12,63
1,1286  +4,37%,   9h 86,90 77,00
1,1290  +4,41%,   10h 225,80 200,00
1,1291  +4,42%,   10h 585,76 518,78
1,1292  +4,43%,   10h 205,37 181,87
1,1296  +4,47%,   8h 7 139,94 6 320,76
1,1299  +4,49%,   10h 1 129,90 1 000,00
1,1300  +4,50%,   51h 17 251,96 15 267,21
1,1370  +5,15%,   52h 98,67 86,78
1,1380  +5,24%,   47h 60,52 53,18
1,1458  +5,97%,   57h 1,10 0,96
1,1484  +6,21%,   62h 649,07 565,19
1,1484  +6,21%,   69h 1,47 1,28
1,1486  +6,22%,   126h 115,64 100,68
1,1496  +6,32%,   225h 2 299,20 2 000,00
1,1600  +7,28%,   276h 116,00 100,00
1,1607  +7,34%,   249h 4,55 3,92
1,1686  +8,07%,   56h 117,79 100,80
1,1690  +8,11%,   535h 91,65 78,40
1,1698  +8,18%,   18h 89,96 76,90
1,1763  +8,79%,   15h 235,26 200,00
1,1766  +8,81%,   534h 302,02 256,68
1,1780  +8,94%,   70h 11,78 10,00
1,1786  +9,00%,   56h 237,61 201,60
1,1789  +9,03%,   68h 1 155,00 979,72
1,1789  +9,03%,   68h 1 210,99 1 027,22
1,1790  +9,04%,   68h 2 358,00 2 000,00
1,1800  +9,13%,   222h 1 180,00 1 000,00
1,1840  +9,50%,   558h 118,40 100,00
1,1860  +9,68%,   86h 2 372,01 2 000,00
1,1940  +10,42%,   618h 119,40 100,00
1,1992  +10,90%,   113h 32,87 27,41
1,1995  +10,93%,   509h 23,99 20,00
1,2000  +10,98%,   556h 24,00 20,00
1,2000  +10,98%,   556h 24,00 20,00
1,2000  +10,98%,   242h 24,00 20,00
1,2000  +10,98%,   242h 24,00 20,00
1,2000  +10,98%,   607h 120,00 100,00
1,2000  +10,98%,   584h 1 069,23 891,02
1,2087  +11,78%,   22h 45,70 37,81
1,2095  +11,86%,   527h 24,19 20,00
1,2100  +11,90%,   222h 2 130,65 1 760,85
1,2195  +12,78%,   528h 24,39 20,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.