Đăng ký
53,9474
74,0637
0,1895
1,1339
3995,5463
2,5438
0,541
22805


Tỷ giá tham khảo (**) - 74,0637
Tất cả các bid: 282 với số tiền 258300,7 WMZ;
84 với số tiền  3825577,48 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
1 452,17 104 497,61 1m,   -2,84%  71,9596
2 647,63 190 576,42 11h,   -2,81%  71,9800
32,49 2 339,28 11h,   -2,79%  72,0000
70,00 5 040,00 8h,   -2,79%  72,0000
13,00 936,00 4h,   -2,79%  72,0000
150,00 10 800,00 1h,   -2,79%  72,0000
59,18 4 266,69 12h,   -2,66%  72,0968
200,00 14 419,50 12h,   -2,65%  72,0975
500,00 36 061,52 25h,   -2,62%  72,1230
15,00 1 082,10 29h,   -2,60%  72,1400
0,90 64,95 30h,   -2,56%  72,1667
89,26 6 441,63 30h,   -2,56%  72,1670
10,00 721,80 24h,   -2,54%  72,1800
73,91 5 351,83 4h,   -2,23%  72,4101
240,00 17 380,00 36h,   -2,22%  72,4167
802,76 58 191,60 3h,   -2,13%  72,4894
850,00 61 615,99 3h,   -2,13%  72,4894
471,00 34 142,51 3h,   -2,13%  72,4894
3 394,73 246 082,62 3h,   -2,13%  72,4896
7 650,00 554 546,97 3h,   -2,13%  72,4898
200,00 14 498,00 31h,   -2,12%  72,4900
20,00 1 449,80 24h,   -2,12%  72,4900
1 000,00 72 500,00 46h,   -2,11%  72,5000
60,00 4 350,00 57h,   -2,11%  72,5000
400,00 29 000,00 14h,   -2,11%  72,5000
400,00 29 000,00 12h,   -2,11%  72,5000
5,95 431,38 23h,   -2,11%  72,5008
1 000,00 72 510,00 46h,   -2,10%  72,5100
50,00 3 626,72 59h,   -2,06%  72,5344
400,00 29 019,96 48h,   -2,04%  72,5499
301,61 21 892,97 30h,   -1,99%  72,5870
50,00 3 632,50 61h,   -1,91%  72,6500
341,23 24 793,88 65h,   -1,89%  72,6603
500,00 36 400,00 41h,   -1,71%  72,8000
4,79 349,20 76h,   -1,57%  72,9019
1,00 72,99 74h,   -1,45%  72,9900
3,03 221,19 58h,   -1,44%  73,0000
0,90 65,70 3h,   -1,44%  73,0000
250,00 18 255,00 9h,   -1,41%  73,0200
1 000,00 73 139,00 80h,   -1,25%  73,1390
250,00 18 315,00 9h,   -1,09%  73,2600
500,00 36 666,00 23h,   -0,99%  73,3320
150,00 11 000,00 5h,   -0,99%  73,3333
100,00 7 335,75 81h,   -0,95%  73,3575
800,00 58 712,00 80h,   -0,91%  73,3900
800,00 58 760,00 80h,   -0,83%  73,4500
200,00 14 698,00 31h,   -0,77%  73,4900
2,02 148,47 109h,   -0,76%  73,5000
40,00 2 940,00 83h,   -0,76%  73,5000
200,00 14 740,00 31h,   -0,49%  73,7000
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
71,1696  -3,91%,   8m 56,26 4 004,00
71,1584  -3,92%,   4m 27,96 1 989,59
71,1547  -3,93%,   28m 1 032,96 73 500,00
71,1382  -3,95%,   46m 492,00 35 000,00
71,1289  -3,96%,   2h 500,50 35 600,00
71,1179  -3,98%,   17h 185,60 13 199,49
71,1106  -3,99%,   13h 39,80 2 830,20
71,1000  -4,00%,   3h 100,00 7 110,00
71,0994  -4,00%,   2h 157,71 11 213,09
71,0772  -4,03%,   8m 542,36 38 549,44
71,0767  -4,03%,   9m 584,41 41 537,91
71,0760  -4,03%,   1h 1 013,00 72 000,00
71,0660  -4,05%,   46m 1 477,50 105 000,00
71,0227  -4,11%,   1h 1 056,00 75 000,00
71,0099  -4,12%,   1h 499,93 35 500,00
71,0000  -4,14%,   3h 100,00 7 100,00
71,0000  -4,14%,   53m 1 873,24 133 000,00
70,9438  -4,21%,   6h 49,80 3 533,00
70,9222  -4,24%,   0m 34,97 2 480,15
70,9091  -4,26%,   72h 0,11 7,80
70,6498  -4,61%,   1h 1 000,71 70 700,00
70,5882  -4,69%,   319h 17,00 1 200,00
70,5500  -4,74%,   300h 100,00 7 055,00
70,5189  -4,79%,   390h 2,64 186,17
70,5099  -4,80%,   20h 1 406,97 99 205,35
70,5093  -4,80%,   20h 45,28 3 192,66
70,5014  -4,81%,   20h 278,92 19 664,26
70,5000  -4,81%,   22h 7 092,20 500 000,00
70,4991  -4,81%,   3h 680,86 48 000,00
70,4845  -4,83%,   107h 10,94 771,10
70,3333  -5,04%,   58h 0,27 18,99
70,1754  -5,25%,   12h 28,50 2 000,00
70,1201  -5,32%,   271h 410,00 28 749,25
69,9996  -5,49%,   6h 1 220,09 85 405,79
69,9816  -5,51%,   299h 27,70 1 938,49
69,8359  -5,71%,   134h 1,28 89,39
69,8060  -5,75%,   538h 859,67 60 010,11
69,6203  -6,00%,   295h 6,32 440,00
69,5652  -6,07%,   559h 5,75 400,00
69,5256  -6,13%,   564h 95,74 6 656,38
69,4563  -6,22%,   107h 1,03 71,54
69,4444  -6,24%,   387h 0,72 50,00
69,4123  -6,28%,   271h 11,40 791,30
69,3513  -6,36%,   576h 432,58 30 000,00
69,3394  -6,38%,   583h 83,11 5 762,80
69,2040  -6,56%,   419h 8 626,67 597 000,00
69,2029  -6,56%,   419h 6 184,71 428 000,00
69,1429  -6,64%,   322h 0,07 4,84
69,0769  -6,73%,   395h 0,13 8,98
69,0751  -6,74%,   8m 1 575,28 108 812,58

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.