Đăng ký
0,9992
65,0461
0,0749
1,0719
65,0982
0,0749
3,5226
0,3932


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0719
Tất cả các bid: 223 với số tiền 63412,18 WMZ;
341 với số tiền  176031,49 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
39,27 36,85 5h,   -0,58%  1,0657
6,19 5,81 11h,   -0,61%  1,0654
42,56 39,95 5h,   -0,62%  1,0653
41,00 38,49 5h,   -0,63%  1,0652
138,66 130,18 10h,   -0,63%  1,0651
106,50 100,00 453h,   -0,64%  1,0650
10,00 9,40 455h,   -0,76%  1,0638
66,96 63,03 217h,   -0,89%  1,0624
300,00 282,44 14h,   -0,90%  1,0622
250,00 235,41 10h,   -0,92%  1,0620
3 185,70 3 000,00 223h,   -0,93%  1,0619
21,20 20,00 748h,   -1,11%  1,0600
21,20 20,00 748h,   -1,11%  1,0600
10,45 9,86 101h,   -1,13%  1,0598
4,80 4,53 563h,   -1,15%  1,0596
100,00 94,59 156h,   -1,37%  1,0572
811,55 769,39 58m,   -1,60%  1,0548
8 241,34 7 814,66 58m,   -1,61%  1,0546
204,02 193,50 794h,   -1,63%  1,0544
142,10 134,85 1010h,   -1,69%  1,0538
95,64 90,78 8182h,   -1,72%  1,0535
2 964,66 2 814,21 5h,   -1,72%  1,0535
100,00 95,00 19708h,   -1,80%  1,0526
1,00 0,95 12482h,   -1,80%  1,0526
0,20 0,19 12482h,   -1,80%  1,0526
9 215,89 8 772,86 8m,   -2,00%  1,0505
2 100,00 2 000,00 6077h,   -2,04%  1,0500
10,50 10,00 1449h,   -2,04%  1,0500
0,21 0,20 216h,   -2,04%  1,0500
10,00 9,53 18622h,   -2,11%  1,0493
129,13 123,08 17434h,   -2,12%  1,0492
1 045,00 1 000,00 1679h,   -2,51%  1,0450
1,87 1,79 18490h,   -2,54%  1,0447
4,00 3,83 19808h,   -2,57%  1,0444
250,00 240,14 891h,   -2,87%  1,0411
307,00 295,20 12482h,   -2,98%  1,0400
73,49 70,70 20098h,   -3,02%  1,0395
15,00 14,50 17289h,   -3,49%  1,0345
0,62 0,60 15162h,   -3,60%  1,0333
250,00 242,21 949h,   -3,70%  1,0322
50,00 48,58 12482h,   -3,98%  1,0292
0,71 0,69 17997h,   -4,00%  1,0290
0,36 0,35 12482h,   -4,04%  1,0286
38,52 37,50 19925h,   -4,17%  1,0272
400,00 391,74 1490h,   -4,74%  1,0211
2,04 2,00 17150h,   -4,84%  1,0200
6,11 6,00 19871h,   -5,00%  1,0183
76,88 75,57 13462h,   -5,09%  1,0173
1,95 1,92 12482h,   -5,25%  1,0156
300,00 296,39 1537h,   -5,57%  1,0122
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,0772  +0,49%,   2h 39,05 36,25
1,0773  +0,50%,   1h 3 262,75 3 028,63
1,0776  +0,53%,   82h 7 287,59 6 762,79
1,0795  +0,71%,   63h 94,32 87,37
1,0800  +0,76%,   31h 31 477,88 29 146,18
1,0800  +0,76%,   121h 10,80 10,00
1,0826  +1,00%,   8m 7 452,90 6 884,26
1,0850  +1,22%,   121h 169,38 156,11
1,0878  +1,48%,   19h 108,78 100,00
1,0880  +1,50%,   368h 449,25 412,90
1,0881  +1,51%,   353h 5,56 5,11
1,0883  +1,53%,   121h 274,45 252,18
1,0888  +1,58%,   796h 689,32 633,10
1,0900  +1,69%,   1238h 10,90 10,00
1,0909  +1,77%,   1247h 0,84 0,77
1,0935  +2,02%,   847h 109,35 100,00
1,0980  +2,43%,   368h 4,48 4,08
1,1000  +2,62%,   1638h 98,96 89,96
1,1000  +2,62%,   869h 22,00 20,00
1,1000  +2,62%,   394h 11,00 10,00
1,1028  +2,88%,   2h 17 382,74 15 762,36
1,1028  +2,88%,   2h 1 931,42 1 751,37
1,1041  +3,00%,   11h 41,89 37,94
1,1070  +3,27%,   629h 110,70 100,00
1,1097  +3,53%,   1620h 8,80 7,93
1,1120  +3,74%,   346h 11,12 10,00
1,1158  +4,10%,   2401h 84,00 75,28
1,1284  +5,27%,   2545h 1,23 1,09
1,1351  +5,90%,   51h 2,10 1,85
1,1354  +5,92%,   1456h 31,12 27,41
1,1399  +6,34%,   2401h 60,62 53,18
1,1401  +6,36%,   1585h 114,92 100,80
1,1440  +6,73%,   341h 114,40 100,00
1,1447  +6,79%,   222h 228,93 200,00
1,1450  +6,82%,   266h 2,29 2,00
1,1458  +6,89%,   2675h 1,10 0,96
1,1467  +6,98%,   266h 3,44 3,00
1,1484  +7,14%,   2687h 1,47 1,28
1,1500  +7,29%,   1585h 231,84 201,60
1,1500  +7,29%,   2262h 3 422,40 2 976,00
1,1560  +7,85%,   130h 10 888,02 9 418,49
1,1600  +8,22%,   1585h 350,79 302,40
1,1607  +8,28%,   2867h 4,55 3,92
1,1622  +8,42%,   161h 20,92 18,00
1,1690  +9,06%,   3153h 91,65 78,40
1,1700  +9,15%,   1585h 707,62 604,80
1,1724  +9,38%,   161h 22,64 19,31
1,1766  +9,77%,   3152h 302,02 256,68
1,1800  +10,08%,   2840h 1 180,00 1 000,00
1,1800  +10,08%,   1585h 1 427,33 1 209,60

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.