Đăng ký
19,0323
52,5123
0,0515
2,5663
1,0387
10865,94
1,0226
18,612


Tỷ giá tham khảo (**) - 52,5123
Tất cả các bid: 4992 với số tiền 538311,89 WMZ;
1113 với số tiền  9107995,2 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
137,01 6 700,00 4h,   -6,88%  48,9000
103,46 5 069,54 3h,   -6,69%  49,0000
500,00 24 570,00 5h,   -6,42%  49,1400
700,00 34 398,00 5h,   -6,42%  49,1400
500,00 24 575,00 7h,   -6,40%  49,1500
700,00 34 405,00 7h,   -6,40%  49,1500
700,00 34 405,00 7h,   -6,40%  49,1500
600,00 29 490,00 7h,   -6,40%  49,1500
500,00 24 575,00 7h,   -6,40%  49,1500
300,00 14 745,00 5h,   -6,40%  49,1500
600,00 29 508,00 7h,   -6,35%  49,1800
400,00 19 672,00 7h,   -6,35%  49,1800
200,00 9 836,00 7h,   -6,35%  49,1800
100,00 4 918,00 7h,   -6,35%  49,1800
300,00 14 760,00 7h,   -6,31%  49,2000
400,00 19 680,00 7h,   -6,31%  49,2000
600,00 29 520,00 7h,   -6,31%  49,2000
700,00 34 440,00 7h,   -6,31%  49,2000
200,00 9 840,00 7h,   -6,31%  49,2000
500,00 24 600,00 7h,   -6,31%  49,2000
100,00 4 920,00 7h,   -6,31%  49,2000
700,00 34 440,00 8h,   -6,31%  49,2000
200,00 9 848,00 18h,   -6,23%  49,2400
700,00 34 489,00 19h,   -6,17%  49,2700
200,00 9 856,00 19h,   -6,16%  49,2800
100,00 4 928,00 8h,   -6,16%  49,2800
150,00 7 393,50 14h,   -6,14%  49,2900
400,00 19 719,00 17h,   -6,12%  49,2975
470,00 23 171,00 18h,   -6,12%  49,3000
420,00 20 706,00 18h,   -6,12%  49,3000
400,00 19 720,00 18h,   -6,12%  49,3000
210,00 10 353,00 18h,   -6,12%  49,3000
500,00 24 650,00 18h,   -6,12%  49,3000
170,00 8 381,00 18h,   -6,12%  49,3000
180,00 8 874,00 18h,   -6,12%  49,3000
160,00 7 888,00 18h,   -6,12%  49,3000
370,00 18 241,00 18h,   -6,12%  49,3000
260,00 12 818,00 18h,   -6,12%  49,3000
250,00 12 325,00 18h,   -6,12%  49,3000
190,00 9 367,00 18h,   -6,12%  49,3000
200,00 9 860,00 18h,   -6,12%  49,3000
140,00 6 902,00 18h,   -6,12%  49,3000
280,00 13 804,00 18h,   -6,12%  49,3000
230,00 11 339,00 18h,   -6,12%  49,3000
300,00 14 790,00 18h,   -6,12%  49,3000
680,00 33 524,00 18h,   -6,12%  49,3000
110,00 5 423,00 18h,   -6,12%  49,3000
450,00 22 185,00 18h,   -6,12%  49,3000
130,00 6 409,00 18h,   -6,12%  49,3000
650,00 32 045,00 18h,   -6,12%  49,3000
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
48,5437  -7,56%,   5h 4,12 200,00
48,4990  -7,64%,   5h 206,19 10 000,00
48,2000  -8,21%,   8h 25,00 1 205,00
48,0173  -8,56%,   3h 129,12 6 200,00
48,0115  -8,57%,   9h 124,97 6 000,00
48,0104  -8,57%,   10h 245,78 11 800,00
48,0003  -8,59%,   15h 520,83 25 000,00
47,9996  -8,59%,   15h 416,67 20 000,00
47,9512  -8,69%,   9h 114,70 5 500,00
47,9019  -8,78%,   5h 521,90 25 000,00
47,9010  -8,78%,   5h 1 043,82 50 000,00
47,9004  -8,78%,   17h 626,30 30 000,00
47,8996  -8,78%,   17h 417,54 20 000,00
47,7203  -9,13%,   4h 710,39 33 900,00
47,7137  -9,14%,   15h 125,75 6 000,00
47,7099  -9,15%,   11h 377,28 18 000,00
47,7099  -9,15%,   15h 104,80 5 000,00
47,7003  -9,16%,   10h 838,57 40 000,00
47,7001  -9,16%,   9h 775,68 37 000,00
47,6996  -9,16%,   10h 461,22 22 000,00
47,6993  -9,17%,   20h 314,47 15 000,00
47,6690  -9,22%,   20h 209,78 10 000,00
47,4001  -9,74%,   10h 210,97 10 000,00
47,3585  -9,81%,   21h 106,00 5 020,00
47,3485  -9,83%,   10h 105,60 5 000,00
47,3300  -9,87%,   20h 100,00 4 733,00
47,3262  -9,88%,   22h 187,00 8 850,00
47,3200  -9,89%,   23h 100,00 4 732,00
47,3100  -9,91%,   24h 35,00 1 655,85
47,3100  -9,91%,   24h 40,00 1 892,40
47,3100  -9,91%,   24h 55,00 2 602,05
47,3100  -9,91%,   24h 60,00 2 838,60
47,3100  -9,91%,   24h 75,00 3 548,25
47,3100  -9,91%,   24h 80,00 3 784,80
47,3100  -9,91%,   24h 85,00 4 021,35
47,3100  -9,91%,   23h 90,00 4 257,90
47,3090  -9,91%,   23h 46,08 2 180,00
47,3071  -9,91%,   5h 27,48 1 300,00
47,3062  -9,91%,   5h 38,05 1 800,00
47,3056  -9,92%,   5h 24,31 1 150,00
47,3050  -9,92%,   5h 34,88 1 650,00
47,3047  -9,92%,   5h 45,45 2 150,00
47,3037  -9,92%,   5h 63,42 3 000,00
47,3037  -9,92%,   5h 21,14 1 000,00
47,3037  -9,92%,   5h 31,71 1 500,00
47,3037  -9,92%,   5h 42,28 2 000,00
47,3030  -9,92%,   5h 70,82 3 350,00
47,3027  -9,92%,   5h 49,68 2 350,00
47,3025  -9,92%,   5h 39,11 1 850,00
47,3022  -9,92%,   5h 96,19 4 550,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.