Đăng ký
43,8263
74,4373
1,2121
0,16
3262,312
0,4462
2,6057
56,0339


Tỷ giá tham khảo (**) - 74,4373
Tất cả các bid: 224 với số tiền 266443,09 WMZ;
161 với số tiền  1405576,77 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
5,00 390,31 0m,   +4,87%  78,0620
20,00 1 561,25 1m,   +4,87%  78,0625
674,19 52 640,76 0m,   +4,89%  78,0800
96,29 7 518,62 5m,   +4,90%  78,0831
1,26 98,39 8m,   +4,90%  78,0873
100,00 7 808,90 7m,   +4,91%  78,0890
126,78 9 900,13 1m,   +4,91%  78,0891
186,41 14 556,76 9m,   +4,91%  78,0900
33,43 2 610,58 10m,   +4,91%  78,0909
100,00 7 809,47 17m,   +4,91%  78,0947
100,00 7 809,97 21m,   +4,92%  78,0997
45,00 3 514,50 4m,   +4,92%  78,1000
36,48 2 849,12 31m,   +4,92%  78,1009
1,07 83,57 20m,   +4,92%  78,1028
100,00 7 812,50 22m,   +4,95%  78,1250
200,00 15 625,76 53m,   +4,96%  78,1288
642,73 50 215,84 55m,   +4,96%  78,1290
100,00 7 813,00 1h,   +4,96%  78,1300
423,86 33 117,04 1h,   +4,96%  78,1320
0,53 41,41 2h,   +4,96%  78,1321
8,80 687,72 2h,   +4,99%  78,1500
10,00 781,50 8m,   +4,99%  78,1500
0,29 22,67 10h,   +5,02%  78,1724
200,00 15 635,90 8m,   +5,03%  78,1795
100,00 7 818,00 6h,   +5,03%  78,1800
144,00 11 257,92 2h,   +5,03%  78,1800
22,00 1 720,00 8h,   +5,03%  78,1818
189,40 14 809,19 50m,   +5,04%  78,1900
265,00 20 720,35 21m,   +5,04%  78,1900
12,49 976,60 9h,   +5,04%  78,1906
15,00 1 172,99 9h,   +5,05%  78,1993
49,60 3 878,72 9h,   +5,05%  78,2000
1,42 111,05 10h,   +5,06%  78,2042
100,00 7 822,00 10h,   +5,08%  78,2200
200,00 15 653,90 23m,   +5,15%  78,2695
200,00 15 654,00 1h,   +5,15%  78,2700
98,75 7 730,15 2h,   +5,16%  78,2800
400,00 31 312,00 43m,   +5,16%  78,2800
669,64 52 422,12 2h,   +5,17%  78,2840
21,00 1 644,00 13h,   +5,17%  78,2857
195,00 15 266,55 8h,   +5,18%  78,2900
200,00 15 660,00 3h,   +5,19%  78,3000
1,98 155,09 0m,   +5,23%  78,3283
90,60 7 098,54 5h,   +5,26%  78,3503
660,00 51 717,60 16m,   +5,27%  78,3600
501,22 39 284,63 1h,   +5,29%  78,3780
992,06 77 757,67 2h,   +5,30%  78,3800
307,50 24 101,85 2h,   +5,30%  78,3800
100,00 7 839,00 15h,   +5,31%  78,3900
500,00 39 195,00 8h,   +5,31%  78,3900
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
77,7991  +4,52%,   38m 637,58 49 603,17
77,7920  +4,51%,   1m 87,12 6 777,24
77,6268  +4,28%,   57m 38,26 2 970,00
77,5570  +4,19%,   1h 13,59 1 054,00
77,5194  +4,14%,   4h 3,87 300,00
77,4969  +4,11%,   2h 35,48 2 749,59
77,4947  +4,11%,   39m 9,42 730,00
77,4438  +4,04%,   4h 16,47 1 275,50
77,4411  +4,04%,   23h 5,94 460,00
77,4194  +4,01%,   4h 7,75 600,00
77,2835  +3,82%,   39m 1,94 149,93
77,2201  +3,74%,   8h 5,18 400,00
77,1208  +3,61%,   48m 348,14 26 848,83
77,1187  +3,60%,   1h 11,29 870,67
77,1182  +3,60%,   49m 151,38 11 674,15
77,1148  +3,60%,   50m 305,56 23 563,20
77,1147  +3,60%,   51m 168,58 13 000,00
77,1010  +3,58%,   6h 64,85 5 000,00
77,0900  +3,56%,   11h 1,00 77,09
77,0568  +3,52%,   2h 4,40 339,05
77,0515  +3,51%,   2h 406,10 31 290,60
77,0508  +3,51%,   2h 530,25 40 856,20
77,0500  +3,51%,   2h 1 698,03 130 833,22
77,0497  +3,51%,   2h 1 287,48 99 200,00
77,0467  +3,51%,   22h 13,07 1 007,00
77,0103  +3,46%,   3h 1 388,51 106 929,57
77,0100  +3,46%,   32h 1,00 77,01
77,0000  +3,44%,   5h 1,03 79,31
76,9966  +3,44%,   51h 188,32 14 500,00
76,9877  +3,43%,   7h 20,25 1 559,00
76,9765  +3,41%,   54h 1,70 130,86
76,9500  +3,38%,   55h 1,00 76,95
76,9488  +3,37%,   59h 51,57 3 968,25
76,9348  +3,36%,   99h 0,46 35,39
76,9300  +3,35%,   59h 1,00 76,93
76,9027  +3,31%,   59h 9,56 735,19
76,8425  +3,23%,   54h 28,63 2 200,00
76,8379  +3,22%,   68h 3,27 251,26
76,6998  +3,04%,   151h 453,96 34 818,64
76,6990  +3,04%,   151h 366,26 28 091,79
76,6979  +3,04%,   151h 298,79 22 916,58
76,6948  +3,03%,   151h 57,11 4 380,04
76,6801  +3,01%,   188h 652,06 50 000,00
76,6707  +3,00%,   188h 326,07 25 000,00
76,6311  +2,95%,   245h 7,02 537,95
76,5951  +2,90%,   207h 61,44 4 706,00
76,5454  +2,83%,   290h 44,81 3 430,00
76,5404  +2,83%,   254h 287,43 22 000,00
76,5306  +2,81%,   37h 1,96 150,00
76,4924  +2,76%,   80h 1,32 100,97

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.