Đăng ký
Thống kê 20.09.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 2 271,85 1 899,21 1,1962 0,8360
WME->WMZ 1 521,45 1 816,03 0,8378 1,1936
WMY->WMZ 20 799 621,72 1 873,13 11104,2062 0,0001
WMZ->WMY 1 341,04 14 793 695,70 0,0001 11031,5096
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 17 654,64 7 412,62 2,3817 0,4199
WMZ->WMB 3 493,04 8 279,38 0,4219 2,3703
WMB->WME 132,21 46,62 2,8359 0,3526
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 214,09 3,62 59,1409 0,0169
WMG->WMZ 10,74 617,67 0,0174 57,5112
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 69 527,97 1 546,80 44,9496 0,0222
WMX->WMZ 23 262,52 1 065 793,47 0,0218 45,8159
WMK->WMZ 188 265,07 461,12 408,2778 0,0024
WMZ->WMK 307,49 123 544,85 0,0025 401,7849
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 1 842,01 3 079,70 0,5981 1,6719
WMH->WMZ 15 026,62 8 996,33 1,6703 0,5987
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 981,09 12,58 77,9881 0,0128
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 10 099,20 60 514,80 0,1669 5,9920
WML->WMZ 469 556,20 78 517,64 5,9803 0,1672
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 1 131,96 4,18 270,8038 0,0037
WMX->WML 5,03 1 236,55 0,0041 245,8350
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,31 1,05 0,2952 3,3871
WMZ->WMP 40 638,02 2 903 583,36 0,0140 71,4499
WMP->WMZ 1 012 223,39 14 108,60 71,7451 0,0139
WME->WMP 7,70 653,80 0,0118 84,9091
WMP->WME 41 173,79 478,79 85,9955 0,0116
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 91,01 2,96 30,7466 0,0325
WMB->WMP 251,95 7 607,96 0,0331 30,1963
WMP->WMG 1 261,50 0,29 4350,0000 0,0002
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 31 249,09 9,33 3349,3130 0,0003
WMX->WMP 102,21 332 475,68 0,0003 3252,8684
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 6 171,25 130,00 47,4712 0,0211
WMH->WMP 182,10 7 993,89 0,0228 43,8984
WMP->WML 23 387,09 1 821,03 12,8428 0,0779
WML->WMP 13 300,51 165 487,20 0,0804 12,4422
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 19.09.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 2 554,79 2 126,21 1,2016 0,8322
WME->WMZ 1 845,23 2 208,76 0,8354 1,1970
WMY->WMZ 22 304 150,76 2 018,63 11049,1525 0,0001
WMZ->WMY 680,79 7 480 447,69 0,0001 10987,8930
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 3 600,97 1 519,79 2,3694 0,4221
WMZ->WMB 2 356,45 5 570,99 0,4230 2,3641
WMB->WME 132,31 46,65 2,8362 0,3526
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 3,71 219,48 0,0169 59,1590
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 23 212,99 477,44 48,6197 0,0206
WMX->WMZ 2 211,66 106 390,99 0,0208 48,1046
WMK->WMZ 404 192,71 989,62 408,4322 0,0024
WMZ->WMK 48,74 19 552,96 0,0025 401,1686
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 36,95 57,44 0,6433 1,5545
WMH->WMZ 5 134,41 3 223,21 1,5929 0,6278
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 9 433,61 51 532,27 0,1831 5,4626
WML->WMZ 186 952,01 33 598,61 5,5643 0,1797
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 3 212,03 12,08 265,8965 0,0038
WMX->WML 36,65 9 055,34 0,0040 247,0761
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,28 0,96 0,2917 3,4286
WMZ->WMP 28 875,12 2 063 440,50 0,0140 71,4608
WMP->WMZ 729 130,85 10 129,63 71,9800 0,0139
WME->WMP 212,14 17 986,50 0,0118 84,7860
WMP->WME 2 945,63 34,37 85,7035 0,0117
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 954,96 31,31 30,5002 0,0328
WMB->WMP 312,19 9 315,87 0,0335 29,8404
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 78 279,84 22,65 3456,0636 0,0003
WMX->WMP 120,72 410 596,33 0,0003 3401,2287
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 80,98 3 696,40 0,0219 45,6458
WMP->WML 3 378,42 255,42 13,2269 0,0756
WML->WMP 2 170,02 28 105,61 0,0772 12,9518
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 18.09.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 724,48 603,33 1,2008 0,8328
WME->WMZ 1 212,76 1 447,74 0,8377 1,1938
WMY->WMZ 13 536 777,09 1 225,90 11042,3176 0,0001
WMZ->WMY 677,04 7 433 049,09 0,0001 10978,7444
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 5 133,15 2 158,86 2,3777 0,4206
WMZ->WMB 2 279,40 5 397,23 0,4223 2,3678
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 25,91 72,12 0,3593 2,7835
WMZ->WMG 594,15 9,87 60,1976 0,0166
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 87 183,82 1 781,64 48,9346 0,0204
WMX->WMZ 2 687,14 130 949,51 0,0205 48,7319
WMK->WMZ 87 996,02 215,82 407,7288 0,0025
WMZ->WMK 15,82 6 332,79 0,0025 400,3028
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 119,34 184,02 0,6485 1,5420
WMH->WMZ 911,59 574,38 1,5871 0,6301
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 2 931,22 15 765,16 0,1859 5,3784
WML->WMZ 35 646,59 6 590,60 5,4087 0,1849
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 2,38 0,64 3,7188 0,2689
WMH->WML 13,47 50,13 0,2687 3,7216
WMZ->WMP 40 481,79 2 894 833,01 0,0140 71,5095
WMP->WMZ 999 742,00 13 873,64 72,0605 0,0139
WME->WMP 298,05 25 379,41 0,0117 85,1515
WMP->WME 396,82 4,61 86,0781 0,0116
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMP 52,92 1 578,90 0,0335 29,8356
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 143 426,03 41,33 3470,2645 0,0003
WMX->WMP 138,16 475 677,82 0,0003 3442,9489
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 7 609,66 565,70 13,4518 0,0743
WML->WMP 2 610,95 33 857,38 0,0771 12,9675
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000