Đăng ký
61,6487
71,2371
0,1912
1,1602
4391,6746
2,4512
0,6437
425,78


Tỷ giá tham khảo (**) - 71,2371
Tất cả các bid: 77 với số tiền 3458274,53 WMP;
318 với số tiền  370346,95 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMP
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
48 356,42 691,80 2m,   -1,88%  69,8994
39 205,23 561,04 3m,   -1,91%  69,8796
6 272,33 89,76 2m,   -1,91%  69,8789
69,87 1,00 8m,   -1,92%  69,8700
333 985,65 4 780,45 38m,   -1,93%  69,8649
277 082,94 3 966,14 8h,   -1,93%  69,8621
17 379,37 248,77 3h,   -1,93%  69,8612
11 306,27 161,84 9h,   -1,93%  69,8608
12 110,14 173,35 3h,   -1,93%  69,8595
198,40 2,84 7h,   -1,93%  69,8592
7 663,16 109,70 21h,   -1,94%  69,8556
190,00 2,72 16m,   -1,94%  69,8529
2 793,21 39,99 14h,   -1,95%  69,8477
10 000,00 143,17 24h,   -1,95%  69,8470
1 613,40 23,10 4h,   -1,96%  69,8442
1 938,00 27,75 23h,   -1,96%  69,8378
553,11 7,92 20h,   -1,97%  69,8371
70,50 1,01 20h,   -2,01%  69,8020
6 980,00 100,00 26h,   -2,02%  69,8000
140 500,00 2 012,90 16h,   -2,02%  69,7998
125 000,00 1 790,84 16h,   -2,02%  69,7996
352,40 5,05 2h,   -2,04%  69,7822
5 000,00 71,68 103h,   -2,08%  69,7545
2 100,97 30,14 49h,   -2,15%  69,7070
208,40 2,99 48h,   -2,16%  69,6990
396,27 5,69 103h,   -2,24%  69,6432
40 890,00 587,41 25h,   -2,28%  69,6107
103 665,59 1 489,24 25h,   -2,28%  69,6097
328 899,00 4 725,57 40m,   -2,30%  69,5999
269 658,33 3 877,14 27h,   -2,37%  69,5508
47 519,35 683,54 49h,   -2,41%  69,5195
396,25 5,70 16h,   -2,41%  69,5175
11 589,81 166,72 49h,   -2,42%  69,5166
3 015,95 43,39 10m,   -2,43%  69,5080
1 400,00 20,15 19h,   -2,47%  69,4789
7 089,25 102,12 116h,   -2,55%  69,4208
42 165,12 607,39 113h,   -2,55%  69,4202
24,21 0,35 358h,   -2,90%  69,1714
69 000,00 1 000,00 18h,   -3,14%  69,0000
295 456,27 4 281,98 26h,   -3,14%  68,9999
40 403,47 585,56 20h,   -3,14%  68,9997
75,00 1,09 25h,   -3,41%  68,8073
68 800,00 1 003,65 18h,   -3,77%  68,5498
32,90 0,48 121h,   -3,78%  68,5417
68 400,00 1 002,20 18h,   -4,19%  68,2499
39 234,08 575,28 49h,   -4,26%  68,2000
6 950,00 101,91 49h,   -4,27%  68,1974
6 950,00 101,91 49h,   -4,27%  68,1974
6 950,00 101,91 49h,   -4,27%  68,1974
6 950,00 101,91 49h,   -4,27%  68,1974
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMP
Hiện có
WMZ
70,0099  -1,72%,   2m 222 620,30 3 179,84
70,0100  -1,72%,   1h 49 007,00 700,00
70,0100  -1,72%,   32m 1 046,65 14,95
70,0100  -1,72%,   11m 2 450,35 35,00
70,0102  -1,72%,   6h 1 855,97 26,51
70,0102  -1,72%,   15h 598 500,00 8 548,76
70,0137  -1,72%,   9h 51,11 0,73
70,0510  -1,67%,   4h 700,51 10,00
70,0957  -1,60%,   20h 24 883,97 355,00
70,0981  -1,60%,   4h 2 101,54 29,98
70,0996  -1,60%,   7h 4 484,27 63,97
70,1000  -1,60%,   15h 119 170,00 1 700,00
70,1262  -1,56%,   23h 500,00 7,13
70,1300  -1,55%,   23h 11 986,62 170,92
70,1500  -1,53%,   17h 14 030,00 200,00
70,1787  -1,49%,   17h 506,69 7,22
70,1800  -1,48%,   29h 14 036,00 200,00
70,1800  -1,48%,   26h 9 116,38 129,90
70,1901  -1,47%,   17h 7 311,00 104,16
70,1990  -1,46%,   29h 701,99 10,00
70,2000  -1,46%,   26h 598 500,00 8 525,64
70,2455  -1,39%,   30h 7 024,55 100,00
70,2855  -1,34%,   40h 1 405,71 20,00
70,2865  -1,33%,   40h 1 405,73 20,00
70,2875  -1,33%,   47h 28 115,00 400,00
70,2877  -1,33%,   20h 17 571,93 250,00
70,2977  -1,32%,   1m 302,28 4,30
70,3200  -1,29%,   23h 1 758,00 25,00
70,3500  -1,25%,   49h 28 140,00 400,00
70,4396  -1,12%,   1h 8 349,21 118,53
70,5000  -1,03%,   23h 2 115,00 30,00
70,5333  -0,99%,   48h 1 058,00 15,00
70,5500  -0,96%,   46h 4 415,02 62,58
70,5600  -0,95%,   49h 7 056,00 100,00
70,5701  -0,94%,   24h 231,47 3,28
70,5879  -0,91%,   14h 35 293,95 500,00
70,5881  -0,91%,   62h 44 140,16 625,32
70,6699  -0,80%,   20h 17 667,48 250,00
70,7000  -0,75%,   51h 31 872,27 450,81
70,7464  -0,69%,   62h 4 000,00 56,54
70,7500  -0,68%,   35h 24 429,27 345,29
70,8000  -0,61%,   241h 7 080,00 100,00
70,9000  -0,47%,   257h 5 601,10 79,00
70,9228  -0,44%,   39h 192,91 2,72
70,9800  -0,36%,   140h 13 486,20 190,00
70,9980  -0,34%,   142h 7 099,80 100,00
70,9990  -0,33%,   142h 3 632,31 51,16
71,0000  -0,33%,   141h 2 130,00 30,00
71,0000  -0,33%,   269h 71,00 1,00
71,0000  -0,33%,   269h 71,00 1,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.